Deze algemene voorwaarden van Stephanie Luijcx hairstyliste, visagiste en postmortale zorg (74754963 ) (hierna te noemen Stephanie Luijcx) zijn van toepassing op elk gebruik van Stephanieluijcx.nl en de salon aan de Burgemeester de Bruïnelaan 144 te Zwijndrecht (hierna salon genoemd). Door het bekijken van onze website en met uw gemaakte afspraak in onze salon wordt u geacht akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden op verzoek ook kosteloos aan de klant toegezonden.

 1. Definities

1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Klant: een natuurlijke persoon die handelt als koper van goederen of diensten, maar niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
b. Techniek voor communicatie op afstand: een middel om op afstand afspraken te maken zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen.
c. Dienst(en): alle werkzaamheden die Stephanie Luijcx voor of ten behoeve van de klant verricht, al dan niet in samenhang met de levering van producten.
d. Directe verkoop: verkoop van producten of diensten in onze shop.

e. Defect(en): elke afwijking van een product of dienst van de specificatie en het niet goed functioneren van een product of niet goed uitgevoerde dienst.
f. Levertijd: de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen het product moet zijn geleverd of de dienst moet zijn verleend.
g. Bestelling: elke bestelling van producten of diensten door een klant, via elke vorm van communicatie, evenals elke aankoop van producten of diensten via directe verkoop wordt beschouwd als een bestelling onder de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden.
h. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Stephanie Luijcx en klant tot stand komt, elke wijziging van of bijlage op de overeenkomst, en alle (rechts)handelingen die nodig zijn ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst.
i. Product(en): artikel(en) die de klant zich verbindt te kopen bij Stephanie Luijcx
j. Specificatie: de door Stephanie Luijcx opgestelde of uitdrukkelijk goedgekeurde omschrijving(en) van de door Stephanie Luijcx geleverde producten en diensten en vermeld in de bestelling of overeenkomst. Bij gebreke van een dergelijke specificatie geldt de beschrijving van hetgeen uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen, of bij gebreke daarvan geldt alles wat in de branche als geheel gebruikelijk is. Verkoop op afstand: een door Stephanie Luijcx georganiseerd systeem voor verkopen die via telefoon of internet worden verricht of verleend, waarbij tot en met het aangaan van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

l.Stephanie Luijcx: hairstyliste, visagiste en postmortale zorg gevestigd aan de Burgemeester de Bruïnelaan 144, 3331 AJ Zwijndrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder NL002033099B68. Algemene voorwaarden: de laatste versie van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor klanten. Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos aan de klant toegezonden.
n. Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen klanten hun herroepingsrecht kunnen uitoefenen.

 1. Toepasbaarheid en geldigheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten of verkopen van producten waarop Stephanie Luijcx deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de klant voor de uitvoering waarvan de klant een beroep moet doen op derden.
2.3. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Stephanie Luijcx voor bedrijven zijn van toepassing op alle (rechts)transacties tussen Stephanie Luijcx en partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2.4. Indien op enig moment een van de bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan wel geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en Stephanie Luijcx en de klant zal de nietige bepaling vervangen door een gelijkwaardige bepaling die beantwoordt aan de geest van de nietige bepaling.

 1. Offer en acceptatie

3.1. Een overeenkomst kan worden gesloten via verkoop op afstand of via directe verkoop.
3.2. Alle prijsopgaven en offertes worden vrijblijvend aangeboden en zijn slechts uitnodigingen tot het plaatsen van een bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Stephanie Luijcx. De prijzen worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
3.3. Een bestelling kan pas als aanvaard worden beschouwd door Stephanie Luijcx na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van Stephanie Luijcx.
3.4. Stephanie Luijcx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele discrepanties, afwijkingen of ongelijkheden tussen de bestelling van de klant en de originele offerte van Stephanie Luijcx, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Stephanie Luijcx.
3.5. Stephanie Luijcx behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. In het geval van een dergelijke weigering zal Stephanie Luijcx de klant binnen veertien (14) dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte stellen.
3.6. Indien door omstandigheden waaronder de aard, omvang of spoedeisendheid van de bestelling geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de Stephanie Luijcx-factuur als opdrachtbevestiging beschouwd.
3.7. Elke overeenkomst kan door Stephanie Luijcx worden ontbonden op voorwaarde dat de klant, uitsluitend ter beoordeling van Stephanie Luijcx, onvoldoende solvabel is om de voorwaarden van de overeenkomst na te komen.

 1. Goedkeuringsperiode:

4.1. In geval van verkoop op afstand geldt voor het aanbod een zicht- of bedenktijd van veertien (14) dagen, ingaande op de dag van ontvangst van het door of namens de klant bestelde product(en).
4.2. De bedenktijd is de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht en de ontvangen producten kan retourneren of de aangeboden diensten kan weigeren binnen tien (10) werkdagen na levering, zonder enige verplichting zijnerzijds anders dan betaling van de directe verzendkosten. Het product dient in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en in nieuwstaat te worden geretourneerd naar:
Stephanie Luijcx, Burgemeester de Bruïnelaan 144, 3331 AJ Zwijndrecht.
4.3. Indien de producten op enigerlei wijze zijn gebruikt, bezwaard of beschadigd, vervalt het recht op ontbinding op grond van dit artikel. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, bevestigt Stephanie Luijcx de annulering van de bestelling na ontvangst en inspectie van de geretourneerde producten per retourpost en zorgt ervoor dat het volledige aankoopbedrag binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de volledige retourzending.
4.4. Beperkingen en uitsluitingen van de bedenktijd worden door Stephanie Luijcx duidelijk vermeld conform het bepaalde in artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek (BW).
4.5. De klant kan de bedenktijd slechts inroepen op de door Stephanie Luijcx aangegeven wijze tijdens de aankoop of levering van het product of de dienst.

 1. Prijzen en betaling

5.1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen uitgedrukt in euro’s inclusief BTW en andere wettelijke belastingen, evenals eventuele verzend- en administratiekosten vermeld in de overeenkomst.
5.2. Stephanie Luijcx behoudt zich het recht voor om de met de klant overeengekomen prijs te verhogen. Indien deze prijsverhoging binnen drie (3) maanden na ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt, mag de klant de overeenkomst ontbinden. Indien deze prijsverhoging meer dan drie maanden na de datum van ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt, kan de klant de overeenkomst ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt.
5.3.Stephanie Luijcx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verkeerde prijsvermeldingen of andere feitelijke onjuistheden in de aanbieding of offerte, op de website van Stephanie Luijcx, in advertenties, in publicaties, in orderbevestigingen, en facturen of in andere documenten indien de klant redelijkerwijs begrijpt of had kunnen begrijpen dat de fout het gevolg was van een oprechte fout of onopzettelijke omissie.
5.4. In geval van directe verkoop dient betaling contant of per creditcard te worden voldaan en volledig te worden betaald op de plaats van levering van de producten aan de klant.
5.5. Indien de klant heeft gekozen en Stephanie Luijcx heeft ingestemd met betaling in gedeelten/verrekeningen, is na betaling van (enig) deel van de totale som van de producten tevens het restbedrag verschuldigd door de klant. Betekenis: het resterende deel van de totale som van producten is verschuldigd en dient door de klant volledig aan Stephanie Luijcx te worden betaald. Indien nodig wordt een incassobureau of (juridische) raad ingeschakeld. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan de klant.
5.6 Bij een No Show wordt de geplande behandeling volledig gefactureerd. Dit factuur ontvangt de klant per mail.
5.7 Verhindering van de afspraak.
U kunt uw afspraak 24 uur voor de boeking kosteloos verschuiven. Na deze periode wordt er 50% in rekening gebracht.

 1. Levering

6.3. Producten die niet door de klant zijn afgehaald, blijven ter beschikking van de klant en worden door Stephanie Luijcx voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
6.4. In geval van directe verkoop worden de producten aan de klant geleverd na ontvangst van de betaling van de koopprijs.

     7.Bezorgings periode

7.1. In geval van niet-levering binnen de overeengekomen termijn, die niet te wijten is aan omstandigheden buiten de macht van Stephanie Luijcx, heeft de klant het recht om Stephanie Luijcx schriftelijk in gebreke te stellen en schadevergoeding te vorderen, met opeisbare inachtneming van de volgende regels en beperkingen:
a. Stephanie Luijcx is aansprakelijk voor de werkelijk door de klant geleden schade als gevolg van de vertraagde levering, voor zover dit voldoende kan worden aangetoond, en;
b. De totale aansprakelijkheid van Stephanie Luijcx zal de in de desbetreffende bestelling overeengekomen prijs niet overschrijden.

 1. Garantie

8.1. Stephanie Luijcx garandeert dat de geleverde of te leveren producten voldoen aan alle toepasselijke eisen en normen die op het moment van levering bij normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs verwacht mogen worden. De in dit artikel omschreven garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland. Voor gebruik buiten Nederland dient de klant te verifiëren of het product geschikt is voor gebruik op die locatie, en of het voldoet aan de voorwaarden voor gebruik op die locatie. Gebruik buiten Nederland valt niet onder de in dit artikel genoemde garantie.
8.2. De in lid 1 genoemde garantie geldt voor een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van levering, tenzij uit de aard van het geleverde product anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Stephanie Luijcx verstrekte garantie betrekking heeft op een product of producten die door een derde zijn vervaardigd, is de garantie beperkt tot de garantie die wordt verstrekt door de producent van het product of de producten. Na het verstrijken van de garantieperiode eindigt de aansprakelijkheid van Stephanie Luijcx onder deze garantie en worden alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, leverings- en voorrijkosten aan de klant in rekening gebracht.
8.3. Stephanie Luijcx verstrekt de klant een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke van dit bewijs geldt het aankoopbewijs voor een rechtstreekse verkoop en de factuur voor een verkoop op afstand als garantiebewijs.
8.4. Indien de afgeleverde of te leveren producten niet voldoen aan de in lid 1 genoemde normen en eisen, zal Stephanie Luijcx de producten binnen redelijke termijn na retournering of, indien retournering van de producten redelijkerwijs niet mogelijk is, vervangen of repareren. , na ontvangst van een schriftelijke melding van het gebrek van de klant. In geval van vervanging verbindt de klant zich ertoe het te vervangen product aan Stephanie Luijcx te retourneren en de eigendom van dat product aan Stephanie Luijcx over te dragen.
8.5. Iedere garantie vervalt indien het gebrek het gevolg is van onoordeelkundig of onoordeelkundig gebruik van het product of, indien van toepassing en zonder schriftelijke toestemming van Stephanie Luijcx, gebruik na de THT-datum, onjuist onderhoud door de klant of in het geval dat de klant of derden het product hebben gewijzigd of getracht te wijzigen of andere zaken hebben bevestigd die niet mogen worden bevestigd, of in het geval dat de producten zijn bewerkt of gemanipuleerd op een andere manier dan gespecificeerd. De garantie dekt geen defecten veroorzaakt door omstandigheden buiten de controle van Stephanie Luijcx, inclusief weersomstandigheden (inclusief maar niet beperkt tot extreme regenval of temperaturen) enz.
8.6. Indien door Stephanie Luijcx geleverde producten gebrekkig blijken te zijn, is de aansprakelijkheid van Stephanie Luijcx jegens de klant beperkt tot het bepaalde in dit artikel.
8.7. Onverminderd het voorgaande aanvaardt Stephanie Luijcx geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of door schuld, toerekenbaar handelen of nalaten of oneigenlijk gebruik van de klant.
8.8. Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de klant.

 1. claims

9.1. De klant is verplicht de producten te inspecteren zodra deze zijn afgeleverd en dient Stephanie Luijcx zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na de datum van levering, schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele beschadigde goederen, tekorten of niet-levering. levering van de goederen, op straffe van verval van rechten.
9.2. De klant zal Stephanie Luijcx binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele onzichtbare gebreken, op straffe van verval van recht.
9.3. De klant zal Stephanie Luijcx uiterlijk binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de betreffende factuur schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele reclames met betrekking tot de factuur.
9.4. De klant is verantwoordelijk voor een tijdige indiening en de juistheid van de claim. De klant is verplicht Stephanie Luijcx alle medewerking te verlenen bij het vaststellen van de aard van het(de) gebrek(en).
9.5. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat etc. die in de branche gebruikelijk zijn, kunnen niet als gebrek worden geclaimd.
9.6. Indien een klacht over voornoemde aspecten gegrond wordt bevonden, zal Stephanie Luijcx de producten kosteloos vervangen. De klant heeft geen recht op enige aanvullende schadevergoeding.
9.7. Indien de klant niet binnen de in bovenstaande leden genoemde termijn heeft gereclameerd, of indien de klant de goederen in bezit blijft, wordt hij geacht de geleverde goederen te hebben aanvaard. Dergelijke klachten geven de klant niet het recht om de betaling op te schorten. Verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.
9.8. Indien de klant overeenkomstig dit artikel gerechtigd is een product aan Stephanie Luijcx te retourneren, draagt Stephanie Luijcx er zorg voor dat het door de klant betaalde bedrag binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de het geretourneerde product. De klant neemt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact op met de salon van Stephanie Luijcx via telefoonnummer +31 6 39224926 om Stephanie Luijcx de gegevens te verstrekken die nodig zijn om de terugbetaling te storten.

 1. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door Stephanie Luijcx in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Stephanie Luijcx, en in sommige gevallen van een derde, totdat de klant alle verplichtingen uit de met Stephanie Luijcx gesloten overeenkomst naar behoren is nagekomen.

 1. Overdracht van risico

11.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de goederen gaat over op de klant bij aflevering van de goederen.

 1. Beëindiging

12.1. Stephanie Luijcx is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
b. Na het sluiten van de overeenkomst Stephanie Luijcx ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Indien Stephanie Luijcx vermoedt of reden heeft te vermoeden dat de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, behoudt Stephanie Luijcx zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden

 1. Overmacht

13.1. Stephanie Luijcx en de klant zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daarbij worden gehinderd door een omstandigheid die buiten hun schuld ligt en die op grond van de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde praktijk niet als hun verantwoordelijkheid wordt beschouwd. Indien een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting het gevolg is van overmacht aan de zijde van een der partijen, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden. De partij die zich op overmacht beroept, is op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de door de andere partij geleden schade indien en voor zover de andere partij in verband met de wanprestatie van de overeenkomst een voordeel heeft genoten dat haar bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, welke aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van dit voordeel.
13.2. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt in deze voorwaarden onder overmacht verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stephanie Luijcx geen invloed kan uitoefenen doch die Stephanie Luijcx verhindert haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, stakingen in het bedrijf Stephanie Luijcx en contractbreuken door toeleveranciers van Stephanie Luijcx.
13.3. Stephanie Luijcx behoudt zich het recht voor zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stephanie Luijcx haar verplichtingen uit de overeenkomst had moeten nakomen.
13.4.Partijen kunnen de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten zolang de overmacht voortduurt. Indien deze periode twee (2) maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.Stephanie Luijcx heeft het recht om reeds gedane betalingen of toekomstige betalingen niet terug te betalen indien er een betalingsregeling bestaat, maar de andere partij de mogelijkheid te bieden om data in hetzelfde jaar te wijzigen.
13.5. Voor zover op het moment dat de overmacht intreedt, Stephanie Luijcx haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan dat deel van de verplichtingen dat is of wordt zal worden nagekomen, is Stephanie Luijcx gerechtigd voor dat gedeelte afzonderlijk te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. vrijwaring

14.1. De klant vrijwaart Stephanie Luijcx voor aanspraken van derden voor welke schade dan ook aan personen of zaken ontstaan uit de uitvoering van de overeenkomst, waarvan de oorzaak niet aan Stephanie Luijcx kan worden toegerekend.
14.2. De klant is verplicht Stephanie Luijcx in en buiten rechte bij te staan indien een vordering op grond van dit artikel door een derde tegen Stephanie Luijcx wordt ingesteld en al het mogelijke te doen dat in een dergelijke situatie van de klant verwacht mag worden. Indien de klant in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, is Stephanie Luijcx gerechtigd dergelijke maatregelen te nemen zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Alle kosten en schade die Stephanie Luijcx en derden daardoor mogelijk maken en lijden, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

 1. Intellectueel eigendom

15.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle auteursrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door Stephanie Luijcx geleverde producten of diensten, waaronder merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc. de exclusieve (wettelijke , intellectuele en industriële) eigendom van Stephanie Luijcx of haar leveranciers.
15.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit welke bron dan ook hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
15.3 Indien Stephanie Luijcx op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter verplicht is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en zich daarbij niet kan beroepen op een wettelijk omschreven verschoningsrecht of een door de bevoegde rechter erkend of verleend, is Stephanie Luijcx niet gehouden tot vergoeding of schadeloosstelling van de klant wegens schending van de geheimhoudingsplicht en is de klant niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van enige schade ontstaan als een resultaat.
15.4 De wederzijdse geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

 1. Klantgegevens beschermen

16.1. Stephanie Luijcx zal persoonsgegevens van de klant verzamelen, gebruiken en overdragen in overeenstemming en met volledige naleving van de toepasselijke nationale en Europese wet- en regelgeving.
16.2. Stephanie Luijcx respecteert de privacy van de klant en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van de klant die door hemzelf of namens hem is verzameld via de Stephanie Luijcx-website. Door de klant verstrekte informatie zal op geen enkele andere wijze aan derden worden verkocht of verspreid dan vermeld in de privacyverklaring van de website.
16.3. Stephanie Luijcx heeft het recht om informatie over een bezoeker openbaar te maken als er reden is om aan te nemen dat het vrijgeven van dergelijke informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, te contacteren of een procedure in te stellen tegen iemand die opzettelijk of anderszins de rechten en eigendommen van Stephanie Luijcx, andere gebruikers schaadt of schaadt van de website of anderen die schade kunnen oplopen. Stephanie Luijcx is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven indien zij te goeder trouw meent dat de wet dit vereist.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

17.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Stephanie Luijcx en de klant is Nederlands recht van toepassing, ongeacht het land waar de betrekkingen worden gevoerd of waar de klant woont. Het Verdrag inzake de internationale verkoop van goederen (Wenen 1980) is niet van toepassing.
17.2. Alle geschillen tussen partijen, waaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden erkend, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht, de Rechtbank Dordrecht, tenzij de klant binnen een maand na ontvangst van de Stephanie Luijcx een andere bevoegde rechter kiest.
17.3 Melding van geschil:
Onverminderd het hiervoor bepaalde behoudt Stephanie Luijcx zich het recht voor de klant te dagvaarden om te verschijnen voor de bevoegde gerechtelijke autoriteiten te Dordrecht.

Stephanie Luijcx hairstyliste, visagiste, postmortale zorg
Burgemeester de Bruïnelaan 144
3331 AJ Zwijndrecht
Kvk: 74754963
Btw nummer: NL002033099B68